icon CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 1. Tên Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm Trọng điểm ĐHQG-HCM Công nghệ hóa học và Dầu khí (CEPP).

 • Tên viết tắt (nếu có): PTN TĐ CNHH&DK
 • Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài (nếu có): Key Laboratory of Chemical Engineering and Petroleum Processing (CEPP)

 1. Chức năng
 • Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng trình độ cao.
 • Nghiên cứu triển khai, ứng dụng và phát triển các công nghệ cốt lõi, mang tính đột phá trong lĩnh vực chuyên ngành.
 • Nghiên cứu chuyển giao công nghệ.
 1. Nhiệm vụ
 • Hình thành các nhóm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học - công nghệ mạnh.
 • Trở thành đầu mối liên kết các nhà khoa học có năng lực và trình độ cao, có khả năng hợp tác với các nhóm nghiên cứu mạnh trong nước và quốc tế nhằm thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của ĐHQG-HCM và Nhà nước.
 • Phát huy hiệu quả trang thiết bị và tiềm lực khoa học - công nghệ hiện có, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
 • Tập trung phát triển chuyên ngành khoa học - công nghệ mũi nhọn đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam theo xu hướng chung của tình hình phát triển KHCN thế giới.
 1. Lĩnh vực hoạt động

Nghiên cứu và phát triển các kỹ thuật, mô hình hóa, mô phỏng và scale up trong công nghệ hóa học, công nghệ sinh học, công nghệ môi trường bao gồm:

 • Công nghệ chế biến dầu khí, xúc tác trong dầu khí
 • Kỹ thuật lưu chất siêu tới hạn
 • Kỹ thuật màng
 • Khí hóa và nhiệt phân
 • Công nghệ biomass
 • Công nghệ xử lý môi trường: nước thải, khí thải, chất thải rắn
 • Phát triển các kỹ thuật và phương pháp phân tích hiện đại
 • Vật liệu cấu trúc nano vô cơ và hữu cơ
 • Năng lượng tái tạo
 1. Hướng nghiên cứu chính
 • Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng vật liệu nanocomposite trên cơ sở graphene
 • Công nghệ màng
 • Thiết kế và chế tạo hệ thống sản xuất graphene quy mô pilot
 • Nghiên cứu quy trình trích ly các hợp chất có hoạt tính sinh học
 • Nghiên cứu công nghệ sản xuất furfural.
 1. Công trình công bố
 • Truong Thi Phuong Nguyet Xuan Trinh, Dong Thanh Quang, Tran Hoang Tu, Nguyen Minh Dat, Vu Ngoc Phuong Linh, Le Van Cuong, Le Tran Trung Nghia, Tran Thi Loan, Pham Thuy Hang, Nguyen Thi Lien Phuong, Mai Thanh Phong, Hoang Minh Nam, Nguyen Huu Hieu, Fabrication, characterization, and adsorption capacity for cadmium ions graphene aerogels, Synthetic metals (ISSN: 0167-577X), 247, 134-137, 2019.
 • Tran Hoang Tu, Phan Thi Ngoc Cam, Le Van Trong Huy, Mai Thanh Phong, Hoang Minh Nam, Nguyen Huu Hieu, Synthesis and application of graphene oxide aerogel as an adsorbent for removal of dyes from water, Materials Letters (ISSN: 0379-6779), 238, 116-123, 2019.
 • Le Thanh Trinh, Le Anh Bao Quynh, Nguyen Huu Hieu. Synthesis of zinc oxide/graphene oxide nanocomposite material for antibacterial application. International Journal of Nanotechnology - 15(1-3), 108-117 (2018) -ISBN/ISSN: 1741-8151.
 • Lu T. M. Thy, Pham T. T. Trang, Tran H. Tu, Hoang M. Nam, Mai T. Phong, Nguyen H. Hieu. Synthesis and adsorption properties for methylene blue, methyl orange of chitosan/graphene oxide nanocomposites. Vietnam Journal of Chemistry- 56(6E2), 251-257 (2018) -ISBN/ISSN: 0866-7144.
 • Tran Quoc Hoa, Tran Thi Phuong Mai, Hoang Minh Nam, Nguyen Huu Hieu. Extraction of polysaccharides from Lingzhi by ultrasonic-assisted enzymatic method. Journal of Science and Technology - 56 (4A), 171-181 (2018) -ISBN/ISSN: 2525-2518
 • N. T. X. Phuong, H. T. K. My, L. T. M. Thy, L. M. Han, N. L. P. Tam, H. M. Nam, N. H. Hieu. Enzyme-assisted extraction of ginsenoside RB1 from Panax notoginseng (Burk.) F.H. CHEN. Vietnam Journal of Chemistry - 56(3E12), 301-305 (2018) -ISBN/ISSN: 2572-8288.
 • N. T. H. Ngoc, N. T. T. Dung, H. N. Quynh, D. T. K. Linh, T. Q. Hoa, H. M. Nam, N. H. Hieu . Ultrasonic-assisted extraction of polysaccharide from Ganoderma lucidum and application in thixogel-based skin care cosmetic. Vietnam Journal of Chemistry - 56(3E12), 278-284 (2018) -ISBN/ISSN: 2572-8288.
 • Minh Dat Nguyen, Vu Duy Khang Pham, Le Phuong Tam Nguyen, Minh Nam Hoang, Huu Hieu Nguyen. Synthesis and antibacterial activity of silver/reduced graphene oxide nanocomposites against Salmonella typhimurium and Staphylococcus aureus. Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering - 60(3), 67-73 (2018) -ISBN/ISSN: 2525-2461

Phó Trưởng PTN

TS. Nguyễn Hữu Hiếu

Liên lạc

ĐT: 0918498177

Email: nhhieubk@hcmut.edu.vn

 

 

LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM.

top