icon CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

 

Văn phòng : A4 – 268 Lý Thường Kiệt, Q. 10, TP. HCM
Điện thoại : (84.28) 38 647 256 – Ext: 5252
Website :www.khtc.hcmut.edu.vn
Email :
Trưởng Phòng : ThS. Mai Thị Thùy Hương
Email của Trưởng Phòng : mtthuong@hcmut.edu.vn

Căn cứ Quyết định số 1970/QĐ-ĐHBK-TCHC ngày 28 tháng 7 năm 2009 về việc ban hành Quy định về quyền hạn, trách nhiệm của các đơn vị và thủ trưởng đơn vị trong Trường:

Chức năng:

Tham mưu, giúp cho Hiệu trưởng và Ðảng Ủy trong công tác xây dựng và quản lý kế hoạch về kinh tế, tài chính của Trường, theo dõi giám sát và kiểm tra việc thu chi, sử dụng tài chính, kế hoạch tài chính và các lĩnh vực khác có liên quan đến công tác kế hoạch tài chính trong toàn trường.

Nhiệm vụ:

  1. Căn cứ vào nhiệm vụ của nhà trường, kế hoạch chỉ tiêu lao động, chỉ tiêu tuyển sinh, kinh phí của Nhà nuớc, kinh phí tự có của trường và kế hoạch của các đơn vị, phòng Kế hoạch Tài chính chủ trì lập kế hoạch dự toán ngân sách, trình qua Hội đồng tư vấn trường để Hiệu trưởng quyết định.
  2. Phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch và hướng dẫn việc phân phối sử dụng kinh phí chung cho toàn trường. Hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị, tổ chức hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi, ghi nhận theo yêu cầu nghiệp vụ kế toán, tài chính, lập các loại bảng biểu báo cáo quyết toán hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền và Hiệu trưởng.
  3. Theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện dự toán và các định mức thu chi, sử dụng tài chính theo pháp luật hiện hành và quy định của trường. Kịp thời phát hiện những sai phạm về kế hoạch tài chính và báo cáo Hiệu trưởng xử lý.
  4. Tổ chức việc thu nhận học phí, lệ phí của sinh viên, học viên và các nguồn thu khác theo đúng quy định của cấp có thẩm quyền và của trường. Theo dõi tiến độ thực hiện và tình hình quyết toán tài chính của các hợp đồng.
  5. Xác nhận thu nhập của cán bộ, viên chức khi có yêu cầu.
  6. Quản lý, lưu trữ tài liệu, chứng từ kế toán, tài chính của trường.
  7. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài chính chung của toàn trường và từng đơn vị, từng mảng công tác của trường.
  8. Kết hợp cùng phòng Quản trị Thiết bị để cân đối tài sản chung toàn trường.

 

 

 

LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM.

top