icon CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

BAN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

 

Văn phòng : A1 – 268 Lý Thường Kiệt, Q.10, TP. HCM
Điện thoại : (84.28) 38.647.256 - Ext: 5109
Website : www.oqa.hcmut.edu.vn
Email bandbcl@hcmut.edu.vn
Trưởng ban : TS. Võ Đại Nhật
Email Trưởng ban :

1.    Chức năng

Ban Đảm bảo chất lượng là đơn vị chuyên trách, có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất và phối hợp cùng các đơn vị triển khai các biện pháp để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, phấn đấu đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường và chương trình, góp phần vào việc hoàn thành sứ mệnh và các mục tiêu đã đề ra trong chiến lược phát triển trường.

2.    Nhiệm vụ

1.    Chủ trì xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các tiêu chí, các văn bản đánh giá chất lượng đào tạo của các khoa, trung tâm; hướng dẫn, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản về đảm bảo chất lượng tại các đơn vị trong trường.

2.    Tổ chức triển khai công tác tự đánh giá và giúp Hiệu trưởng đề ra các biện pháp thực hiện, theo dõi giám sát các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo.

3.    Quản lý, lưu trữ hồ sơ tự đánh giá. Thường xuyên cập nhật các minh chứng theo các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của trường.

4.    Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong việc cập nhật các thông tin, minh chứng của các đơn vị phục vụ cho việc kiểm định chất lượng.

5.    Chuẩn bị nội dung, tài liệu cho các cuộc họp Hội đồng tự đánh giá. Giúp các ủy viên Hội đồng tự đánh giá thu thập thông tin và làm báo cáo.

6.    Kiểm tra và báo cáo cho Hiệu trưởng việc thực hiện kế hoạch hành động đã đề ra trong báo cáo tự đánh giá.

7.    Sau 2 năm kể từ ngày có quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng, Ban Đảm bảo Chất lượng chủ trì công tác tự đánh giá giữa kỳ và gửi báo cáo cho Hội đồng kiểm định chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo (theo Điều 25 của Quyết định số 38/2004/QĐ-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

8.    Hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị thực hiện công tác tự đánh giá theo tiêu chí của trường đề ra và triển khai thực hiện công tác đảm bảo chất lượng tại các khoa, trung tâm đào tạo.

9.    Nghiên cứu tình trạng chất lượng, hiệu quả các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học. Từ đó, xây dựng báo cáo và kiến nghị Hiệu trưởng, các đơn vị liên quan điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đáp ứng mục tiêu đào tạo đề ra.

10. Phối hợp với đoàn đánh giá ngoài trong việc thực hiện công tác kiểm định chất lượng đào tạo của trường.

 

LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM.

top