icon CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Hội đồng tư vấn của trường

Hội đồng tư vấn của trường có trách nhiệm tư vấn cho Hiệu trưởng về phương hướng hoạt động của nhà trường, huy động và giám sát việc sử dụng các nguồn lực dành cho nhà trường với cộng đồng và xã hội, bảo đảm thực hiện mục tiêu giáo dục. Hội đồng tư vấn của trường có nhiệm vụ sau đây:

  1. Tư vấn về mục tiêu, chiến lược, các dự án và kế hoạch phát triển của nhà trường.
  2. Tư vấn về quy chế hoặc sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường để trình ĐHQG TP.HCM  phê duyệt.
  3. Tư vấn chủ trương sử dụng tài chính, tài sản của trường.
  4. Giám sát việc huy động và sử dụng các nguồn nhân lực của nhà trường.

Nhiệm kỳ của Hội đồng tư vấn của trường theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng. Hội đồng tư vấn của trường có các thành viên là: Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy trường, một số Phó Hiệu trưởng, lãnh đạo các khoa, phòng, ban, đại diện các giảng viên, các tổ chức chính trị - xã hội trong trường và một số thành viên ngoài trường do Hiệu trưởng quyết định. Hiệu trưởng là Chủ tịch Hội đồng tư vấn của trường.


Hội đồng Tư vấn Trường Đại học Bách khoa, nhiệm kỳ 2012 - 2017, gồm các thành viên:

  1. GS.TS Vũ Đình Thành, Hiệu trưởng - Chủ tịch
  2. GVC.ThS Lê Quý Đức, Chủ tịch Công đoàn trường - Phó Chủ tịch
  3. PGS.TS Lê Minh Phương, Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Thư ký

       Và các ủy viên: PGS.TS Mai Thanh Phong, PGS.TS Trần Thiên Phúc, PGS.TS Hoàng Nam, GV.TS Vũ Thế Dũng, GVC.TS Đỗ Hồng Tuấn, PGS.TS Nguyễn Minh Tâm, PGS.TS Thoại Nam, PGS.TS Huỳnh Quang Linh, PGS.TS Nguyễn Phước Dân, PGS.TS Lê Nguyễn Hậu, PGS.TS Nguyễn Hữu Lộc, GS.TS Phan Thanh Sơn Nam, GV.TS Nguyễn Lê Duy Khải, PGS.TS Huỳnh Đại Phú, PGS.TS Nguyễn Hoàng Dũng, PGS.TS Nguyễn Danh Thảo, GVC.TS Lê Chí Thông, PGS.TS Lê Trung Chơn, GVC.TS Hoàng Minh Nam, GV.ThS Võ Tấn Thông, GVC.ThS Lê Tuấn, PGS.TS Đậu Văn Ngọ, PGS.TS Huỳnh Quyền, PGS.TS Phạm Huy Hoàng, ThS. Nguyễn Công Trí, ThS. Trần Tấn Phúc, PGS.TS Phan Minh Tân, Ông Nguyễn Thành Duy, TS. Trần Trung Nghĩa.
 

LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM.

top