icon CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC


BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA  (NHIỆM KỲ 2017 - 2022)
 

  Lĩnh vực công tác
 

PGS. TS. MAI THANH PHONG
Hiệu trưởng - Phó Bí thư Đảng ủy


Email: mtphong@hcmut.edu.vn

Lãnh đạo và quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của trường đại học và hiệu trưởng được quy định trong Luật giáo dục đại học, Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường và các văn bản pháp quy liên quan; chịu trách nhiệm trước Giám đốc ĐHQG TP.HCM và các cơ quan quản lý cấp trên về mọi mặt hoạt động của Trường.

Trực tiếp chỉ đạo và quản lý các mặt công tác sau:
Công tác quy hoạch, định hướng phát triển, tổ chức - nhân sự, kế hoạch - tài chính, đầu tư phát triển, cơ sở vật chất, công đoàn, đoàn thanh niên, an ninh chính trị, thi đua -khen thưởng.

Trực tiếp quản lý các đơn vị sau:

 • Khoa Kỹ thuật Hóa học
 • Khoa Môi trường và Tài Nguyên
 • Phòng Tổ chức – Hành chính.
 • Phòng Kế hoạch – Tài chính.
 • Phòng Quản trị Thiết bị
 • Văn phòng Đào tạo Quốc tế
 • Văn phòng đại diện Trường tại Lâm Đồng
 • Viện Nghiên cứu Năng lượng Bền vững
 • Ban Quản lý mạng
 • Ban Kinh tế
 • Ban Thi đua Khen thưởng
 • Các Hội đồng cấp trường theo quy định.

PGS. TS. TRẦN THIÊN PHÚC
Phó Hiệu trưởng thường trực


Email: ttphuc.rectie@hcmut.edu.vn

Phụ trách công tác:  Đào tạo  đại học, đào tạo sau đại học, không chính quy, đào tạo không thường xuyên, đảm bảo chất lượng, khảo thí, thư viện giáo trình, cựu giáo chức và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Trực tiếp quản lý các đơn vị sau:

 • Khoa Cơ khí.
 • Khoa Kỹ thuật Giao thông.
 • Phòng Đào tạo.
 • Phòng Đào tạo Sau đại học
 • Ban Đảm bảo Chất lượng
 • Trung tâm Đào tạo Bảo dưỡng Công nghiệp (IUT).
 • Trung tâm Ngoại ngữ.
 • Trung tâm Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ĐH Bách Khoa
 • Văn phòng PFIEV.
 • Thư viện.
 • Ban Giáo trình.
 • Ban Thanh tra – Giáo dục.

Ngoài nhiệm vụ được phân công, Phó Hiệu trưởng Trần Thiên Phúc giữ nhiệm vụ Phó Hiệu trưởng thường trực, được Hiệu trưởng ủy quyền thay mặt chỉ đạo, điều hành các hoạt động của trường khi Hiệu trưởng vắng mặt.

PGS.TS LÊ MINH PHƯƠNG
Phó Hiệu trưởng - Bí thư Đảng ủy


Email: lmphuong@hcmut.edu.vn

Phụ trách công tác: Nghiên cứu khoa học, Chuyển giao công nghệ - dịch vụ khoa học công nghệ, Sở hữu trí tuệ, Dự án khoa học công nghệ, Nội chính, quốc phòng - quân sự, an ninh trật tự, Phòng cháy chữa cháy và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Trực tiếp quản lý các đơn vị sau:

 • Khoa Kỹ thuật Điện - Điện tử.
 • Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính.
 • Khoa Công nghệ Vật liệu
 • Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án
 • Các Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ
 • Các Công ty Khoa học và Công nghệ
 • PTN Nghiên cứu về nước khu vực Châu Á (CARE)
 • Các PTN trọng điểm Quốc gia
 • Các PTN trọng điểm ĐHQG-HCM

PGS. TS. NGUYỄN DANH THẢO

Phó Hiệu trưởng

Email:  ndthao@hcmut.edu.vn

Phụ trách công tác: Hợp tác quốc tế, hợp tác doanh nghiệp, hợp tác địa phương, sinh viên, cựu sinh viên, truyền thông, phong trào đoàn thể (văn hóa, văn nghệ, thể thao) và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Trực tiếp quản lý các đơn vị sau:

 • Khoa Kỹ thuật Xây dựng.
 • Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí.
 • Khoa Quản lý Công nghiệp
 • Khoa Khoa học Ứng dụng.
 • Phòng Quan hệ Đối ngoại.
 • Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên
 • Hội Sinh viên
 • Trạm Y tế
 • Trung tâm Dịch vụ KTX Bách Khoa
 • Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Việc làm

                    

LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM.

top