icon CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC


PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH  

Văn phòng:    A1 – 268 Lý Thường Kiệt, Q. 10, TP. HCM
Điện thoại:       (028.) 38 647 256 – Ext: 5282
Website:    http://www.tchc.hcmut.edu.vn/vi/
Trưởng Phòng:     PGS.TS. Huỳnh Kỳ Phương Hạ
Email của Trưởng Phòng:    hkpha@hcmut.edu.vn

CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH 

Họ tên - Chức vụ

Lĩnh vực phụ trách

PGS.TS HUỲNH KỲ PHƯƠNG HẠ

Trưởng phòng

QUẢN LÝ CHUNG

1.Quản lý chung hoạt động của phòng.
2.Tuyển dụng, nhân sự, đào tạo, bổ nhiệm, điều động.
3.Đánh giá CBVC, vận hành quy chế chi tiêu nội bộ.
4.Hội đồng Khen thưởng – Kỷ luật. 

     PGS.TS BÙI TRỌNG HIẾU

Phó Trưởng phòng

PHU TRÁCH BỘ PHÂN TỔ CHỨC - TỔ BẢO VỆ

1.Thường trực Thi đua – Khen thưởng
2.Chính sách, Bảo hiểm, Văn bản mới.
3.Cơ sở dữ liệu, báo cáo các cấp.
4.An ninh trật tự - PCCC – An toàn VSLĐ – Đội Bảo vệ

 

1.    Chức năng

     Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong công tác tổ chức cán bộ; văn thư, hành chính, tổng hợp; công tác bảo vệ tài sản, an ninh, trật tự trong trường; công tác thi đua khen thưởng; công tác pháp chế.

2.    Nhiệm vụ

    Về tổ chức

1.    Đề xuất cơ cấu tổ chức của trường. Giúp Hiệu trưởng trong công tác pháp chế, dự thảo các quy định, quy chế về tổ chức.
2.    Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức. Ký hợp đồng lao động theo ủy quyền của Hiệu trưởng.
3.    Thực hiện nhiệm vụ tuyển dụng: lập kế hoạch tuyển dụng hàng năm; hướng dẫn, giám sát các đơn vị thực hiện đúng quy trình tuyển dụng; giúp Hội đồng tuyển dụng tổ chức các kỳ thi tuyển dụng viên chức và bổ nhiệm vào các ngạch viên chức.
4.    Đề xuất phương án xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của trường. Giám sát các đơn vị thực hiện kế hoạch xây dựng, đào tạo, quy hoạch và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ.
5.    Thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nâng lương cho cán bộ theo quy định pháp luật.
6.    Làm hồ sơ cử cán bộ đi công tác, học tập trong và ngoài nước. Tiếp nhận cán bộ đã hoàn thành nhiệm vụ học tập, công tác trở về.
7.    Tổ chức quản lý, lưu trữ, cập nhật hồ sơ, lý lịch của cán bộ, viên chức. Xác nhận lý lịch cán bộ, viên chức. Cung cấp số liệu về tổ chức, hành chính khi có yêu cầu.

    Về hành chính

1.    Tiếp nhận, bảo mật và chuyển giao kịp thời, đúng địa chỉ công văn, giấy tờ gửi đến trường.
2.    Quản lý văn bản, lưu trữ công văn đi và đến về lĩnh vực phụ trách và của Ban giám hiệu.
3.    Bảo đảm quy trình, tính pháp lý, thể thức văn bản trước khi trình Ban giám hiệu ký.
4.    Tổ chức quản lý, sử dụng con dấu của trường đúng quy định của pháp luật.
5.    Xét và cấp các loại giấy giới thiệu, công lệnh, chứng nhận bằng tiếng Việt; sao y các loại văn bản do trường ban hành.
6.    Định kỳ làm các báo cáo tổng hợp cho Ban giám hiệu.
7.    Giúp Ban Giám hiệu trong việc tiếp tân, tiếp khách.  

    Về bảo vệ an ninh trật tự trong trường

Phòng Tổ chức - Hành chính có trách nhiệm chỉ đạo công tác bảo vệ tài sản, thiết bị, phòng cháy chữa cháy, an ninh chính trị, trật tự an toàn trong khuôn viên trường; quản lý quân dự bị, sĩ quan dự bị, công tác nghĩa vụ quân sự và động viên quân sự trong cán bộ, viên chức; tổ chức và quản lý lực lượng dân quân tự vệ của trường.

    Về công tác thi đua khen thưởng

Ban thi đua khen thưởng là một đơn vị trực thuộc phòng Tổ chức - Hành chính có nhiệm vụ:

    Giúp Hội đồng Thi đua Khen thưởng của trường trong việc tổ chức, phát động, theo dõi, tổng kết các phong trào thi đua trong trường.  
    Thực hiện các văn bản pháp luật, các quy định của cấp trên về công tác thi đua khen thưởng.
    Chuẩn bị cơ sở dữ liệu trình Hội đồng thi đua khen thưởng để bình xét các danh hiệu thi đua, các mức độ khen thưởng cuối năm học hoặc khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân.
    Quản lý cơ sở dữ liệu thi đua khen thưởng của trường.

    Về công tác pháp chế

Giúp Hiệu trưởng và Hội đồng trường về những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của trường, bảo đảm cho trường hoạt động tuân theo pháp luật và thực hiện nguyên tắc pháp chế. Đại diện trường làm việc với các cơ quan pháp luật trong tố tụng, điều tra, khiếu nại và tố cáo.

Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, quy chế, quy định và nội quy của trường cho cán bộ, viên chức và sinh viên.

Giúp Hiệu trưởng và Hồi đồng trường chuản bị ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản do các cơ quan, đơn vị gửi xin ý kiến góp ý (có phối hợp với các phòng, ban chức năng và các đơn vị liên quan).

Tham gia ý kiến thẩm tra về mặt pháp lý đối với văn bản do các đơn vị của trường soạn thảo, trước khi trình ký Hiệu trưởng. Tham gia các tổ chức tư vấn soạn thảo, ban hành quy chế, quy định, nội quy của trường.

Cung cấp văn bản pháp luật cho Hiệu trưởng và các đơn vị trong trường khi có yêu cầu, phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy và nghiên cứu.

LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM.

top