icon CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ DỰ ÁN

 

Văn phòng : Lầu 3, nhà A4 – 268 Lý Thường Kiệt, Q. 10, TP. HCM
Điện thoại : (84.28) 38 647 256
Website : http://khcn.hcmut.edu.vn/index.php/vi/
Email : khcn@hcmut.edu.vn
Trưởng Phòng :PGS.TS Lê Văn Thăng
Email của Trưởng Phòng : vanthang@hcmut.edu.vn

Chức năng:

Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án có chức năng tham mưu, tư vấn và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng thực hiện quản lý khoa học công nghệ (các hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ (CGCN), vườn ươm công nghệ, doanh nghiệp công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ,...) và tìm kiếm, xây dựng, quản lý các dự án đầu tư từ các nguồn vốn khác nhau từ trong nước.

Nhiệm vụ:

 • Về khoa học công nghệ:

  1. Chủ trì soạn thảo trình Hiệu trưởng ban hành các quy chế, quy định về quản lý công tác NCKH, phát triển công nghệ và chủ trì phối hợp với các khoa lập kế hoạch KHCN.
  2. Xây dựng phương hướng, kế hoạch và nhiệm vụ NCKH - CGCN của trường.
  3. Căn cứ vào ngân sách NCKH, đề xuất Hiệu trưởng phân bổ kinh phí NCKH và triển khai công nghệ hàng năm cho các đơn vị.
  4. Theo dõi, kiểm tra việc sử dụng vốn ngân sách NCKH, triển khai công nghệ.
  5. Theo dõi và kiểm tra các đơn vị trong trường thực hiện kế hoạch, tiến độ và nội dung nghiên cứu; sơ kết, tổng kết các hoạt   động khoa học theo từng học kỳ và năm học; đề xuất khen thưởng các sáng kiến, phát minh trong lĩnh vực KHCN.
  6. Phối hợp với các khoa, phòng, trung tâm trong việc tìm nguồn tài trợ để tăng cường cơ sở vật chất phục vụ cho công tác KHCN.
  7. Phối hợp với các đơn vị phổ biến thông tin khoa học trong và ngoài trường; tổ chức các hội nghị khoa học của trường, tổ chức công tác nghiên cứu khoa học sinh viên.
  8. Phối hợp với các khoa và trung tâm trong việc hợp tác KHCN với các đơn vị trong và ngoài nước; tìm hiểu, chọn lựa đề án, chương trình, đối tác có hiệu quả trình Hiệu trưởng quyết định.
  9. Phối hợp với khoa chuyên môn và phòng Tổ chức – Hành chính quản lý và cập nhật hồ sơ lý lịch khoa học của cán bộ, viên chức trong trường.
  10. Chịu trách nhiệm quản lý, đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, giải pháp hữu ích và thương mại hóa kết quả NCKH của cán bộ, viên chức và sinh viên.
  11. Có trách nhiệm quản lý hoạt động của các trung tâm NCKH và CGCN, công ty.
 • Về dự án:
  1. Phối hợp với các khoa chuyên môn để xây dựng các dự án liên quan đến đào tạo, KHCN và đầu tư chiều sâu của trường. Thiết lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán.
  2. Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, nội dung và phối hợp với các đơn vị; giúp Hiệu trưởng làm việc với đối tác, chuẩn bị văn bản ký kết và thẩm định dự án.
  3. Tham mưu và thực hiện các thủ tục duyệt xét dự án theo yêu cầu của đề án và qui định của Nhà nước.
  4. Xây dựng chương trình, kế hoạch chi tiết và tiến độ thực hiện các hoạt động của dự án và chuyển giao cho Ban quản lý dự án tổ chức thực hiện các hoạt động.
  5. Giám sát và đánh giá việc thực hiện các nội dung của dự án. Phát hiện những vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện dự án, kịp thời đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung dự án cho phù hợp.
  6. Đảm bảo quan hệ phối hợp với các đơn vị chức năng trong và ngoài trường để xúc tiến xây dựng và thực hiện dự án có hiệu quả.
  7. Thực hiện chế độ báo cáo về ngân sách theo quy định của nhà trường và các cấp trên có thẩm quyền.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM.

top