English Vietnamese
CHỌN MÀU CHO WEBSITE

Cập nhật lúc: 10/05/2012 16:14, Số lần đọc: 2216 lần

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH NĂM 2012

  1. Nghị định 34/2012/NĐ-CP về chế độ phụ cấp công vụ, ngày ban hành 15/4/2012; hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2012
  2. Nghị định 41/2012/NĐ-CP quy định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập, ngày ban hành  08/5/2012, ngày có hiệu lực 25/6/2012
  3. Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15.4.2010
  4. Nghị định 39/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, ngày 27/4/2012
  5. Công văn 900/LĐTBXH-LĐTL áp dụng mức lương tối thiểu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, ngày ban hành: 29/3/2012
  6. Công văn 1339/LĐTBXH-LĐTL về tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, nghỉ bù do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, ngày 02/5/2012
  7. Thông tư 68/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân
  8. Thông tư 16/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy  định về quản lý chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày ban hành 09/5/2012, ngày hiệu lực 24/6/2012
  9. Thông tư 09/2012/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 35/2012/NĐ-CP ngày 18/04/2012 và Nghị định 31/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ, ngày ban hành: 26/4/2012; ngày hiệu lực: 01/5/2012
  10. Quyết định số:14/2012/QĐ-UBND, ngày 16 tháng 4 năm 2012 "V/v đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Tin Phòng TCHC sưu tầm

 

Các tin khác:

LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh

Email: hcmut.net@hcmut.edu.vn

top