English Vietnamese
CHỌN MÀU CHO WEBSITE

Cập nhật lúc: 17/04/2012 16:32, Số lần đọc: 1594 lần

CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT
(Liên quan đến GDĐT, KHCN, CBCC)

 

1. Luật Giáo dục (06/2005) Nghị định 75/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục - Nghị quyết TW 2 khoá VIII về GD ĐT

2. Luật lao động 1994 - Phần sửa đổi 2002

3. Điều lệ Trường Đại học (30-07-2003) - Thông tư hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

4. Pháp lệnh Cán bộ Công chức 1998 - Phần sửa đổi năm 2000 - Phần sửa đổi năm 2003

5. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2005 - Luật phòng chống tham nhũng 2005

6. Nghị định 68/2000 NĐ-CP về thực hiện chế độ hợp đồng đối với một số loại công việc (10-2000)

7. Nghị định 71/2000 NĐ-CP về việc kéo dài thời gian công tác (11-2000)

8. Luật Bảo hiểm xã hội 2006

9. Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân (20-6-2007)

10. Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp công dân của cơ quan Bộ và các đơn vị, trường học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (31-3-2003)

11. Luật Thanh tra  (24-6-2004) - Nghị định 41/2005  về Thanh tra - Nghị định 241 về TTND - Thông tư hướng dẫn

12. Nghị định 358-HĐBT ngày 28-9-1992 về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Giáo dục

13. Luật Thi đua khen thưởng (10-01-2004)

14. Luật Xây dựng (15-01-2004)

15. Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 về xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam

16. Thông tư của Bộ công an về cấp hộ chiếu phổ thông

17. Nghị định 105/2005 /NĐ-CP của Chính phủ về quản lý lao động nước ngoài

18. Nghị định 112/2004 NĐ CP về việc quản lý biên chế  (29-04-2004)

19. Nghị định 116/2003 /NĐ- CP về tuyển dụng,sử dụng,quản lý CBCC (10/2003)

20. Chỉ thị của Hội đồng bộ trưởng về cử cán bộ đi học nước ngoài

21. Quy chế đào tạo sau đại học của Bộ GD&ĐT

22. Luật khoa học Công nghệ (6/2000)  - Quyết định của Chính phủ về KH-CN

23. Nghị định 115/2005/ NĐ-CP về cơ chế tự chủ của tổ chức KHCN (9/2005)

24. Thông tư 10/2005/TT-BKHCN hướng dẫn đăng ký, thành lập tổ chức KHCN

25. Nghị định 110/2004/NĐ-CP của CP về công tác văn thư (4/2004)

26. Thông tư liên tịch BNV-VPCP 55/2005/TTLT-BNV-VPCP hướng dẫn trình bày văn bản

27. Nghị định 03-2000 hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp - Luật doanh nghiệp-1999

28. Chỉ thị 35/2004/CT-TTg của Thủ tướng về tăng cường quản lý người Việt Nam học tập ở nước ngoài (22-10-2004)

29. Quyết định 16/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng về Quy chế hoạt động của ĐHQG

30. Quy định về chế độ ưu đãi để thu hút và sử dụng cán bộ trình độ cao của ĐHQG ban hành

31. Quy chế 896/QĐ/ĐHQG/TCCB về đào tạo bồi dưỡng CBCC của ĐHQG

32. Nghị định 204/2004 NĐ-CP của Chính phủ về tiền lương mới (1/2005)

33. Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ nội vụ hướng dẫn thực hiện nâng lương hàng năm

34. Nghị định 35/2005 NĐ-CP của Chính phủ về xử lý kỷ luật CBCC (3/2005)

35. Nghị định 54/2005/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ thôi việc và bồi thường kinh phí đào tạo (4/2005)

36. Quyết định 106/2005 QĐ-TTg về Chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam giai đoạn 2005-2010  (16/5/2005)

37. Luật an ninh quốc gia Chỉ thị 16/2005/CT-TTg của Thủ tướng CP về thi hành Luật

38. Nghị quyết số14/2005/NQ-CPvề đổi mới GDDT Việt Nam giai đoạn 2006-2020

39. Quy chế học vụ trường ĐHBK năm 2005

40. Quyết định của Thủ tướng về phát triển GD-ĐT Đồng bằng sông Cửu long đến 2010

41. Nghị định 43/2006/NĐ-CP về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập (4/2006)

42. Quyết định 136/2001/QĐ-TTg về cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2006-2010

43. Quy chế về tổ chức và hoạt động của trường ĐHBK (bản mới 9/2006)

44. Thông tư số 33/2005/TT-BGD&ĐT ngày 08/12/2005 của Bộ Giáo dục & Đào tạo hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập

Tin Phòng Tổ chức - Hành chính sưu tầm

 

 

Các tin khác:

LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh

Email: hcmut.net@hcmut.edu.vn

top