English Vietnamese
CHỌN MÀU CHO WEBSITE
Văn bản mới

Thông tư số: 20/2012/TT-BLĐTBXH, ngày 27/8/2012

Ngày 27/8/2012 Bộ LĐ-TBXH ban hành Thông tư số 20/2012/TT-BLĐTBXH, sửa đổi một số điều của Thông tư số 25/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2011 "V/v  hướng dẫn xếp lương đối với người tốt nghiệp cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề làm việc trong các doanh nghiệp"; Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2012.

Quyết định số: 1962/QĐ-ĐHBK-TCHC ngày 27/8/2012 Về việc quy định mức hưởng phúc lợi Lễ_Tết của trường

Ngày 27/8/2012  trường ĐHBK ra quyết định số: 1962/QĐ-ĐHBK-TCHC, quy  định các mức hưởng phúc lợi Lễ_Tết  của trường và tiền kết thúc năm học cho đội ngũ Công chức, Viên chức của trường (bao gồm: Biên chế và Hợp đồng trường trả lương).

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC ĐI CÔNG TÁC NGẮN HẠN Ở NƯỚC NGOÀI DO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẢO ĐẢM KINH PHÍ

Ngày 21 tháng 6 năm 2012, Bộ tài chính ra Thông tư số: 102/2012/TT-BTC; Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước 

LƯỢT TRUY CẬP

© Bản quyền 2011. Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh

Email: hcmut.net@hcmut.edu.vn

top